Pro zábavu i poučení, aneb co se v nové (22/R/2000) Generální licenci udělalo dobře a co špatně:
Poznámka: je to přepsané ze slovenské verze, ale mělo by to souhlasit s českou. Překlepy mi prosím nahlašte.
poznámky jsou na konci. Pedro

Předpis o občanských radiostanicích č.3188/1982
12. březen 1982


I. Všeobecné ustanovení

§1. Účel a rozsah platnosti

Předpis o občanských radiostanicích (dále jen předpis) vymezuje pojem občanské radiostanice, upravuje podmínky a způsob povolování a stanoví práva a povinnosti majitelů povolení.

§2. Občanské radiostanice

(1) Občanské radiostanice jsou přenosné (pohyblivé) vysílací a přijímací radiová zářízení vyhovující stanoveným technickým požadavkům a určené pro spojení na malé vzdálenosti, zejména při sportovních, rekreačních a jiných příležitostech, kdy se nevyžaduje zvláštní jakost ani spolehlivost spojení. Jsou určené především pro osobní potřebu občanů, ale můžou je na podobné účely používat i organizace.
(2) Občanské radiostanice používají radiotelefonní provoz. Nejvyšší výkon koncového stupně při nemodulované nosné vlně nesmí přesáhnout 1 W (případně 2 W PEP při SSB ). Můžou používat jen jednoprvkové antény s délkou maximálně 1,5 m.
(3) Občanské radiostanice mužou pracovat na těchto frekvencích:
26.965 MHz, 27.055 MHz, 27.135 MHz
27.215 MHz
26.985 MHz, 27.065 MHz, 27.155 MHz
27.235 MHZ
27.005 MHz, 27.085 MHz, 27.165 MHz
27.245 MHz
27.015 MHz, 27.105 MHz, 27.185 MHz
27.265 MHz
27.035 MHz, 27.115 MHz, 27.205 MHz
27.275 MHz
(4) Základní technické parametry občanských radiostanic stanoví Federální ministerstvo spojů.

§3. Žádost o povolení

(1) Občanské radiostanice je možné používat jen na základě povolení, o které se musí požádat na předepsané tiskovině povolovací orgán příslušný podle trvalého pobytu žadatele (sídla organizace). Žádost musí obsahovat:
1. Jméno, přezdívku, datum narození, státní příslušnost a přesnou adresu žadatele (u organizací její přesný název a adresu);
2. počet, výrobní čísla a typy radiostanic schválených Federálním ministerstvem spojů nebo orgánem jím pověřeným (jestliže se nepožaduje zařízení předem schválené jako občanská radiostanice, musí se v žádosti uvést též jeho výrobce, technické parametry a schéma zapojení);
3. požadovaná frekvence nebo seznam fekvencí;
4. jméno, přezdívka, datum narození a pracovní zařazení zodpovědného pracovníka (pokud jde o žádost organizace);
5. prohlášení žadatele (zodpovědného pracovníka), že se před započetím provozování občanských radiostanic podrobně seznámí s povolovacími podmínkami pro občanské radiostanice a že je bude dodržovat;
6. datum podání žádosti;
7. podpis žadatele (u organizace podpis zodpovědného pracovníka a razítko).
(2) K žádosti se musí připojit:
1. Výpis z rejstříku trestů, který nesmí být v době podání žádosti starší jak 3 měsíce;
2. potvrzení o zaplacení stanovených poplatků.

§4. Povolovací orgány

(1) Povolovacím orgánem je
a, v ČSR Inspektorát radiokomunikací Praha;
b, v SSR Inšpektorát rádiokomunikácií Bratislava.
(2) Proti rozhodnutí povolovacího orgánu je možno se odvolat písemně prostřednictvím tohoto orgánu:
a, v ČSR k Správě radiokomunikací Praha;
b, v SSR k Správe radiokomunikácií Bratislava.

§5. Povolení

(1) na každou stanici se vydává samostatné povolení. K povolení připojí povolovací orgán povolovací podmínky. (III. část tohoto předpisu).
(2) Povolení se uděluje bezúhonným československým občanům starším 18 let a způsobilým k právním úkonům a československým organizacím. Cizím státním příslušníkům a organizacím je možné povolení udělit jen se souhlasem Federálního ministerstva spojů.
(3) Pokud požadované zařízení jako občanskou radiostanici předem neschválilo Federální ministerstvo spojů.
(4) Povolení na zřízení a provozování občanských radiostanic obsahuje:
1. číslo a čas platnosti;
2. jméno, přezdívku, datum narození a adresu majitele povolení (přesný název a adresu organizace);
3. typ a výrobní číslo stanice;
4. povolenou frekvenci/frekvence;
5. jméno, přezdívku a datum narození odpovědného pracovníka (jen pokud je majitelem povolení organizace);
6. datum, razítko a podpis zástupce povolovacího orgánu.

§6. Platnost povolení

(1) Povolení na zřízení občanských radiostanic se uděluje jednotlivcům na dobu pěti let a organizacím zpravidla "do odvolání".
(2) Platnost povolení zaniká:
a, uplynutím stanovené doby platnosti povolení uděleného na určitou dobu;
b, odvoláním povolení uděleného "do odvolání";
c, zrušením povolení;
d, pokud majitel povolení oznámí povolovacímu orgánu, že povolené stanice nebude dále provozovat a pokud vrátí doposud platné povolení;
e, úmrtím majitele povolení nebo zánikem organizace.
(3) Povolovací orgán může povolení pokud:
a, zaniknou podmínky, nevyhnuté na jeho udělení;
b, majitel povolení hrubě poruší ustanovení tohoto předpisu.

§7. Individuální povolení

(1) Na seriovou výrobu a na hromadný dovoz občanských radiostanic je třeba individuální povolení. Individuální povolení na zřízení a provozování se uděluje oprávněným organizacím, které zabezpečují výzkum, vývoj, výrobu, montáž, servis, prodej a provozování občanských radiostanic, pokud je třeba tyto radiostanice při této činnosti provozovat. V případě dovozu nebo vývozu se toto povolení uděluje organizacím, které požadují dovoz stanice nebo organizacím, které výrábějí stanice pro vývoz. Tyto organizace jsou povinny si vyžádat individuální povolení před uplatnění požadavku na dovoz, případně před započetím výroby.
(2) Individuální povolení podle odstavce 1. uděluje Federální ministerstvo spojů nebo orgán jím pověřený.
(3) Ustanovení dále uvedených povolovacích podmínek platí přiměřeně i pro majitele individuálních povolení, pokud povolovací orgán nestanoví v konkrétním případě individuální podmínky.

II. Povolovací podmínky pro občanské radiostanice

§8. Majitel povolení

Majitel povolení je povinný zabezpečit, aby se povolené stanice používali jen na účely, na které jsou určené a způsobem uvedeným v tomto předpisu. Ve vf části povoleného zařízení se nesmí dělat žádné změny. Povolené stanice se musí vhodným způsobem zabezpečit proti odcizení a zneužití.

§9. Používání občanských radiostanic

(1) Kromě majitele povolení (zodpovědného pracovníka organizace) můžou občanské radiostanice používat i osoby, kterým je majitel povolení (zodpovědný pracovník) dočasně svěří do užívání (dále jen uživateli).
(2) Majitel povolení musí uživatele předem seznámit s těmito povolovacími podmínkami a zabezpečit, aby se mohl v případě potřeby prokázat platným povolením. Za těchto podmínek můžou občanské radiostanice používat i osoby mladší 18 let.
(3) Za zřízení a provozování občanských radiostanic zodpovídá povolovacímu orgánu majitel povolení.

§10. Provozování občanských radiostanic

(1) Občanské radiostanice povolené občanům používají při vysílání na označení své totožnosti zpravidla křestní jména nebo přezdívky obsluhujících osob. Občanské radiostanice organizací označují svojí totožnost názvem (případně zkráceným názvem) organizace a pořadovým číslem, které přídělí každé stanici majitel povolení.
(2) Všechny zprávy je dovolené vysílat jen v jasné řeči. Je zakázané vysílat zejména:
-zprávy obsahující skutečnosti, které tvoří předmět státního, hospodářského a služebního tajemství, příp. jinou zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti;
-jakékoliv zprávy, kterými se porušují povinnosti uložené československými právními předpisy;
-zprávy a programy, které mají povazu reklamního nebo rozhlasového vysílání;
-neslušné a vulgární výrazy včetně zkratek a kodů neslušného významu.;
-dvojsmyslné zprávy s domluveným nebo skrytým obsahem, příp. zprávy, kterých část se předává jiným způsobem.
(3) Občanské radiostanice různých majitelů povolení můžou navzájem spolupracovat, nesmí ale navazovat spojení se stanicemi jiných služeb. Spojení přes státní hranici není povolené.

§11. Rušení

(1) Občanské radiostanice nesmí rušit jiné radiokomunikační služby, zejména příjem rozhlasu a televize. Občanským radiostanicím ale není možné zabezpečit ochranu proti rušení jinými radiostanicemi a vf účelovými zařízeními.
(2) Svévolné znemožňování nebo narušování provozu jiných občanských radiostanic je hrubým porušením povolovacích podmínek.

§12. Telekomunikační tajemství

(1) Občanské radiostanice je povolené používat jen pouze na příjem zpráv, které jsou pro ně určené, včetně tísňových a jiných zpráv určených pro všeobecný příjem.
(2) Rozšiřování nebo zneužití jakýchkoliv údajů týkajících se zpráv, které stanice zachytí, ač pro ni nejsou určené, je trestné jako porušení telekomunikačního tajemství (§239 a 240 Trestního zákona č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Tím ale není dotknutá zákonem stanovená povinnost občana překazit nebo oznámit určité trestné činy (§167 a 168 Trestního zákona).

§13. Poplatky

(1) Za povolení občanských radiostanic se platí poplatky ve výši stanovené Poplatkovým řádem pro neveřejné radiokomunikační služby.
(2) Základní poplatky za povolení občanských radiostanic může povolovací orgán zvýšit podle Poplatkového řádu pro neveřejné služby, pokud jde o stanice vyžadující předcházející ověření technických parametrů a za vážnější nebo opakované porušení povolovacích podmínek.
(3) Za vydání náhradního povolení (duplikátu) se platí při podání žádosti správní poplatek ve výšce stanovené Sazebníkem správních poplatků.

§14. Kontrola

(1) Občanské radiostanice, jejich provoz a povolení můžou kontrolovat kontrolní orgány a Sbor národní bezpečnosti.
(2) Majitel povolení i uživatelé jsou povinni na požádání kontrolních orgánů spojů, kterém se prokážou příslušným oprávněním a Sboru národní bezpečnosti umožnit kontrolu občanských radiostanic, předložit povolení a prokázat svoji totožnost. Pokud se držitel stanice nemůže na místě prokázat povolením, kotrolní orgán je oprávněný stanici odebrat až do vyjasnění případu. O odebrání stanice vyhotoví písemné potvrzení.
(3) Na vyzvání povolovacího orgánu je majitel povolení povinný předložit povolenné zařízení na přezkoušení určené zkušebně. Pokud se zjistí, že zařízení neodpovídá povolenému typu nebo že nemá stanovené technické parametry, majiteli povolení se uloží odstranit závadu nebo se povolení zruší. V těchto případech hradí majitel povolení náklady na přezkoušení.

§15. Porušení povolovacích podmínek

(1) Závažnější nebo opakované porušení povolovacích podmínek může povolovací orgán postihnout podle Poplatkového řádu pro neveřejné telekomunikační služby jednorázovým zvýšením základního poplatku.
(2) Hrubé porušení povolovacích podmínek může být důvodem pro zrušení platnosti povolení, nehledě na možnost trestního stíhání.

§16. Ztráta, zničení, poškozenía zánik platnosti povolení

(1) Pokud se ztratí, zničí nebo velmi poškodí povolení, je jeho majitel povinen vyžádat si nové.
(2) Povolení, kterého platnost skončí podle §6 odst. 2 písm. b, c, d, e, je majitel povolení nebo jeho právní zástupce povinen vrátit do 10 dní povolovacímu orgánu povolení a současně oznámit, jak naložil s občanskými radiostanicemi. Je povinen zabezpečit, aby se toto zařízení dále bez povolení nepoužívalo a neprovozovalo.
(3) Zaniknutá povolení se po dobu 3 měsíců ode dne platnosti považují za povolení na přechovávání. V této době je majitel povolení povinen oznámit povolovacímu orgánu, jak bylo s občanskými radiostanicemi naloženo.

III. Přechodná a závěrečná ustanovení

§17. Výjimky

Federální ministerstvo spojů může v individuálně odůvodněných případech povolit vyjímku z ustanovení tohoto předpisu.

§18. Účinnost

(1) Tento předpis nabývá účinnosti 1. červnem 1982.
(2) Povolení vydané na dobu určitou zůstanou v platnosti po dobu v nich uvedenou a povolení vydané jednotlivcům "do odvolání" platí do 31.12.1982.
(3) Zrušuje se opatření Ústřední správy spojů č. 3268/1965-R o povolování občanských radiostanic (č. 102/1965 VÚSS).Poznámky:

Všimněte si prosím, následujících věcí:
  1. CBčka byli tak maximálně na svolávání na pivo, čemuž odpovídal i výkon i 1W a povolená délka antény 1,5 m.
  2. Narozdíl od současnosti byla povolena SSB modulace, byť jen s 2W PEP (asi se počítalo s DXmany do sousední vesnice :-))).
  3. Dříve bylo povoleno jen 20 kanálů a v žádosti muselo být uvedené, na kterých hodláte vysílat, spojení s jinými službami (taxi?) bylo zakázané, rovněž spojení do ciziny (mimochodem, spojení do ciziny je na Slovensku stále zakázané, byť tolerované. Asi se to tam zapomnělo...).
  4. Co dnes CBčku citelně chybí, je §11 odst. 2 -> svévolné rušení jiných stanic je zakázáno (hrubé porušení tohoto povolení) a §10 odst. 2 -> vysílání neslušných či vulgárních výrazů. Jen si vemte, kolikrát do měsíce vás něko "gumuje", či vám (či jiným) sprostě nadává...
Pedro Karlovy Vary