Praha dne 6. září 2000
Č.j. 502460/2000-613


Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci

č . GL - 22/R/2000

k provozování vysílacích rádiových za řízení malého výkonu, určených pro rádiové spojení fyzických nebo právnických osob (dále jen „občanské radiostanice“).

Tato generální licence opravňuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen „uživatele“) provozovat výše uvedené občanské radiostanice 1) bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu za následujících podmínek:

1. Generální licence platí na území České republiky.

2. Povolené kmitočty a čísla kanálů jsou uvedeny v příloze č. 1 , která je součástí této generální licence.

3. Na kanálech uvedených v bodě 2. je povoleno vysílání s kmitočtovou nebo fázovoumodulací (F3E/G3E). Vysílání s amplitudovou modulací se dvěma postranními pásmy (A3E) a s jedním postranním pásmem (J3E, R3E) není povoleno.

4. Nejvyšší přípustný vysokofrekvenční výkon vysílače občanské radiostanice nesmí přesáhnout 4 W.

5. U občanských radiostanic lze používat jen antén s vertikální polarizací. Anténa může sestávat z jediného vertikálního zářiče s protiváhou nebo bez protiváhy a musí být spojená s občanskou radiostanicí koaxiálním kabelem. Použití směrových antén se ziskem v horizontální rovině není povoleno.

6. Generální licence se vztahuje pouze na takové občanské radiostanice, u kterých Úřad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového zařízení podle §10 zákona.1 ) Tato generální licence vychází z rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (ERC) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) č. ERC/DEC/(98)16 ze dne 23.11 .1 998 o vyjmutí zařízení CEPT PR-27 z režimu individuálního povolování [CEPT/ERC Decision of 23 rd November 1998 on Exemption from Individual Licencing of CEPT PR-27 equipment], Kraków, 1998.

7. K občanským radiostanicím nesmí být připojována žádná další k tomuto účelu neschválená telekomunikační zařízení. Připojení dalších zařízení je možné pouze prost ř ednictvím svorek přístupných zvnějšku občanské radiostanice, určených pro připojení jiných zařízení, a to bez jakéhokoliv dalšího zásahu do občanské radiostanice.

8. V provozu občanských radiostanic není povoleno používání:

 • přídavných zesilovačů vysokofrekvenčního výkonu,
 • opakovačů,
 • utajovačů hovorů,
 • převáděčů.

 • 9. Prostřednictvím občanských radiostanic je povoleno předávání zpráv formou otevřené mluvené řeči nebo přenosem digitálních dat. Přenos digitálních dat je však povolen pouze na kanálech č. 24 a 25. Při zahajování spojení je možno používat za řízení pro vysílání a příjem tónové selektivní volby.

  10. Občanské radiostanice nelze připojovat přímo ani nepřímo k veřejným telekomunikačním sítím, ani je využívat k poskytování telekomunikačních služeb.

  11. Provoz občanských radiostanic podle této generální licence nemá zajištěnou ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby, provozované na základě individuálního povolení, nebo i téže radiokomunikační služby provozované na základě této generální licence. Veškeré kmitočty, na kterých jsou občanské radiostanice provozovány na základě této generální licence, jsou považovány za sdílené. Případné rušení jsou povinni uživatelé občanských radiostanic řešit vzájemnou dohodou. Odstranit rušení na své náklady, případně zastavit provoz, má za povinnost uživatel, který uvedl do provozu občanskou radiostanici způsobující rušení jako poslední.

  12. V zájmu uživatelů občanských radiostanic i široké veřejnosti se kanál č. 9 využívá pouze pro informace zvláštní důležitosti, jako například volání v případě nouze apod., obdobně, jak je tomu v dalších evropských zemích.

  13. Přenos dat pro komerční účely, stejně jako vysílání pro všechny, například skupinové vysílání nebo trvalé vysílání radiomajáku, není povoleno.

  14. Pro označení digitálního vysílání musí být použity volací znaky z ř ady CZAAXXX pro AA = 00 až 14. Rozdělení kapacity AA je následující:
  AA = 00  pro schránku (BBS) nebo uzel (NOD) pro celé území ČR,
  AA = 01 pro provozovatele občanských radiostanic, jejichž místo trvalého pobytu nebo sídlo se nalézá na území hlavního města Prahy,
  AA = 02 až 14  pro kraj 2) , ve kterém se nalézá místo trvalého pobytu nebo sídlo provozovatele občanské radiostanice.
  Tři písmenné znaky XXX na pátém až sedmém místě obsahují zkratky jména a příjmení provozovatele občanské radiostanice.

  15. Občanské radiostanice provozované na základě této generální licence lze používat i v zahraničí při splnění následujících podmínek:

  a) v zemích, které přijaly Doporučení CEPT T/R 20-093), lze používat pouze občanské radiostanice označené značkou „CEPT PR 27 X“ - viz příloha č. 2, která je součástí této generální licence,
  b) v zemích, které uzavřely mnohostrannou dohodu o povolení krátkodobého provozu občanských radiostanic splňujících podmínky uvedené v příloze č. 3, která je součástí této generální licence, lze občanské radiostanice používat na základě cirkulační karty. Tuto kartu vydává na základě žádosti Úřad prostřednictvím svých odborů pro oblasti, jejichž aktuální seznam je k dispozici na internetových stránkách Úřadu na adrese www.ctu.cz. Za vydání cirkulační karty se správní poplatky nevybírají.  2) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

  16. Cizí státní příslušníci mohou během pobytu na území České republiky na základě této generální licence dovézt a provozovat pouze:

  a) občanské radiostanice opatřené značkou CEPT PR 27 X,
  b) občanské radiostanice, ke kterým byla vydána cirkulační karta v zemi podle přílohy č. 3.
  Tímto generálním povolením však nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů .

  17. Občanské radiostanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Uživatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup k těmto občanským radiostanicím za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost 4).

  18. Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů občanských radiostanic, nedodržení podmínek této generální licence nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 88 odst. 5 zákona rozhodnutí k odstranění
  závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

  19. Úřad má právo omezit nebo zrušit tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto případě budou stanoveny podmínky pro další provoz stávajících občanských radiostanic.

  20. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

  21. Tato generální licence nabývá účinnosti dnem vyhlášení v Telekomunikačním věstníku.

  Přílohy

  Ing. David Stádník
  předseda
  Českého telekomunikačního úřadu

  3) Doporučení Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) č. T/R 20-09 „Rádiové zařízení PR27 určené k poskytování hlasové komunikace na krátké vzdálenosti v pásmu 27 MHz“ [PR 27 radio equipment intended to provide short range voice radiocommunication in the 27 MHz band], Chester, 1990.
  4) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.


  Příloha č. 1 ke generální licenci č. GL – 22/R/2000

  Provozní kmitočty a čísla kanálů občanských radiostanic

  Kanál
  Kmitočet
  [MHz]
  Kanál
  Kmitočet
  [MHz]
  Kanál
  Kmitočet
  [MHz]
  Kanál
  Kmitočet
  [MHz]
  1
  26,965
  21
  27,215
  41
  26,565
  61
  26,765
  2
  26,975
  22
  27,225
  42
  26,575
  62
  26,775
  3
  26,985
  23
  27,255
  43
  26,585
  63
  26,785
  4
  27,005
  24
  27,235
  44
  26,595
  64
  26,795
  5
  27,015
  25
  27,245
  45
  26,605
  65
  26,805
  6
  27,025
  26
  27,265
  46
  26,615
  66
  26,815
  7
  27,035
  27
  27,275
  47
  26,625
  67
  26,825
  8
  27,055
  28
  27,285
  48
  26,635
  68
  26,835
  9
  27,065
  29
  27,295
  49
  26,645
  69
  26,845
  10
  27,075
  30
  27,305
  50
  26,655
  70
  26,855
  11
  27,085
  31
  27,315
  51
  26,665
  71
  26,865
  12
  27,105
  32
  27,325
  52
  26,675
  72
  26,875
  13
  27,115
  33
  27,335
  53
  26,685
  73
  26,885
  14
  27,125
  34
  27,345
  54
  26,695
  74
  26,895
  15
  27,135
  35
  27,355
  55
  26,705
  75
  26,905
  16
  27,155
  36
  27,365
  56
  26,715
  76
  26,915
  17
  27,165
  37
  27,375
  57
  26,725
  77
  26,925
  18
  27,175
  38
  27,385
  58
  26,735
  78
  26,935
  19
  27,185
  39
  27,395
  59
  26,745
  79
  26,945
  20
  27,205
  40
  27,405
  60
  26,755
  80
  26,955

  Příloha č. 2 ke generální licenci č. GL – 22/R/2000

  Občané České republiky mohou provozovat občanské stanice v cizích zemích na základě doporučení Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) č. T/R 20-09, které stanovuje podmínky provozu občanských stanic na území jiného státu.

  V souladu s tímto doporučením může zahraniční návštěvník provozovat po dobu krátkodobého pobytu na území jiného státu občanskou stanici za těchto podmínek :
  - občanská stanice je opatřena značkou CEPT PR 27 X, kde X je označení země, která schválila typ občanské stanice k provozování a
  - uvedená značka se smí dávat jen na typy občanských stanic, které vyhovují technickému standardu ETS 300 135.

  Ke dni 30. června 2000 přijaly doporučení CEPT T/R 20-09 níže uvedené země. Aktuální údaje lze získat na internetových stránkách Evropského radiokomunikačního úřadu (ERO) na adrese www.ero.dk.
   

  Zkratka Země Zkratka Země
  B Belgie H Maďarsko
  BG Bulharsko D Německo
  CZ Česká republika NL Nizozemsko
  DK Dánsko N Norsko
  EST Estonsko P Portugalsko
  FI Finsko A Rakousko
  F Francie SK Slovensko
  HR Chorvatsko SVN Slovinsko
  IRL Irsko E Španělsko
  IS Island S Švédsko
  I Itálie CH Švýcarsko
  FL Lichtenštejnsko GB Velká Británie
  LIT Lotyšsko

  Příloha č. 3 ke generální licenci č. GL - 22/R/2000

  Občané České republiky mohou provozovat občanské stanice, které nejsou označeny značkou „CEPT PR27 X“, na základě tzv. cirkulační karty. Použití cirkulační karty bylo dohodnuto mezi správami dále uvedených zemí Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), které uzavřely dohodu o volné cirkulaci občanských stanic, na které se nevztahuje doporučení CEPT. Cirkulační karta uvádí, jaký druh provozu je v příslušné zemi povolen.

  Český telekomunikační úřad, odbory pro oblasti vydávají cirkulační karty občanům České republiky pouze na občanské stanice, u kterých Úřad rozhodl o schválení nebo uznání typu.

  Dohoda byla uzavřena na dobu do 31. prosince 2002 mezi těmito zeměmi:
   

  Zkratka Země Zkratka Země
  B Belgie P Portugalsko
  CZ Česká republika SK Slovensko
  F Francie E Španělsko
  D Německo CH Švýcarsko
  FL Lichtenštejnsko